I dette afsnit finder du eksempler på hvordan du kan anvende regneark som hjælp til dataindsamling og databehandling.

Case 1 – Patientskader
Datatabellen indeholder data fra 17 månedlige Global Trigger Tool-review. Hver måned har sygehuset udtrukket 20 tilfældige indlæggelsesforløb til review, som indeholder en systematisk gennemgang af forløbet med identifikation af triggere og skader. Den interessante indikator er antal patientskader per 1000 sengedage. Hver række (post) indeholder data fra et indlæggelsesforløb (Figur 56). Skaderaten skal udregnes for hver måned ved at summere antallet af fundne skader, dividere med det samlede antal sengedage i månedens stikprøve og gange med 1000.

Datatabellen indeholder to beregnede felter, dage og måned. Dage er antallet af sengedage inklusiv både datoen for indlæggelse og udskrivelse. Måned er første dag i måneden for udskrivelsen.

Den færdige pivottabel viser for hver måned antallet af indlæggelsesforløb og summen af hhv. triggere, skader og sengedage (Figur 57).

Herefter kopieres de relevante kolonner til et nyt ark, og skaderaten og medianen beregnes, før seriediagrammet tegnes (Figur 58).

Case 2 - Sikker kirurgi-tjekliste
Datatabellen indeholder oplysninger om brug af WHOs sikker kirurgi-tjekliste i forbindelse med 680 operative indgreb (Figur 58). De tre elementer tjek-ind, timeout og tjek-ud er markeret med 1, hvis de er udført og 0, hvis de ikke er udført. Den beregnede variabel ”alletjek” indeholder en formel, der giver 1 eller 0, afhængig af, om alle tre tjek er udført eller ej (fx: E2=ABS(AND(B2:D2)). Bemærk, at formlen indeholder to funktioner, den ene inden i den anden. AND() tjekker, om alle argumenterne er sande (dvs.=1). ABS() konverterer resultatet (SAND/FALSK) til et tal (1/0).

Pivottabellen aggregerer data per uge. Bemærk, at aggregeringsfunktionen for den første kolonne er count, mens den for resten af kolonner er sum.

Seriediagrammet viser procent indgreb med alle tjek udført (Figur 60).

Tilsvarende diagrammer kan med fordel laves for hvert af enkeltelementerne i sikker kirurgi-tjeklisten.

Case 3 – Indlæggelsestimer
Dette eksempel viser, hvordan man kan genbruge et enkelt felt i en pivottabel.

Datatabellen indeholder indlæggelses- og udskrivelsestidspunkt for 233 indlæggelsesforløb samt to beregnede felter, uge og indlæggelsestimer (Figur 61). Feltet uge indeholder en formel, der omregner udskrivelsestidspunktet til første dag (mandag) i ugen (fx: D2=C2-WEEKDAY(C2;2)+1-MOD(C2;1)). Feltet indlæggelsestimer er differencen mellem ind- og udtidspunkterne ganget med 24 (fx: E2=(C2-B2)*24).

Opgaven er nu for hver uge at beregne antallet af indlæggelsesforløb i stikprøven, den gennemsnitlige indlæggelsestid og spredningen på indlæggelsestiden.

Under opsætning af pivottabellen vælger man, som altid, grupperingsvariablen som rækkefelt og det relevante talfelt som datafelt (Figur 62). Her skal vi benytte det samme datafelt flere gange med forskellige aggregatfunktioner. I Excel vælger man blot feltet flere gange, i LibreOffice vælge man feltet én gang og dobbeltklikker herefter på det, hvorpå man kan vælge flere aggregatfunktioner ved at holde ctrl-tasten neden, mens man vælger (Figur 63).