Et histogram er et søjlediagram, der viser fordeling og variation i et sæt målingsdata som fx tid (ventetid), vægt, størrelse, temperatur, blodtryk, blodsukker, hæmoglobin og andre klinisk biokemiske værdier. Histogram anvendes til at vise og analysere mønstre i fordelingen af målingsdata: Datasættets form, centrale tendens, variation og spredning.

Et histogram er en figur, hvor der på den horisontale akse er angivet intervaller for de værdier der måles, og på den vertikale akse er angivet antallet af målinger i hvert værdi-interval. Diagrammet viser således fordelingen af forekomsten af de givne værdier (Figur 27).

Et datasæts fordeling er vanskeligt at overskue, når data står i en tabel eller alene karakteriseres ved beregning af gennemsnit som udtryk for den centrale tendens og standardafvigelse som udtryk for spredning.
 
Histogrammet kan give oplysning om et datasæt afspejler en eller flere bagvedliggende processer. Ved gentagne målinger kan histogrammet desuden vise, om der er sket en forandring af processen. Histogrammet kan også anvendes til at vurdere om en fastsat målsætning er helt eller delvist opfyldt.