Interviews frembringer data i form af brugernes oplysning om deres oplevelser og vurderinger og om deres ideer til forbedringer. Ved en bruger forstås her en person, der modtager en ydelse: Patienter, pårørende, interne kolleger og eksterne samarbejdspartnere. Interviewdata er ”bløde data” men er et stærkt værktøj i forbedringsarbejdet. Interviews af patienter og pårørende, kan bruges til kortlægning af forløb, til at finde mulige årsager og løsninger på kvalitetsproblemer og til vurdering af effekt af indførte ændringer.

Interviews har den fordel – frem for spørgeskemaundersøgelser - at de giver detaljerede oplysninger fx om faktuelle forhold, kvaliteten i givne ydelser (tilfredshed) og giver ideer til forbedringer. Ulempen er, at et begrænset antal interviewpersoner begrænser repræsentativiteten.

Interviews kan foretages som:

 • Ustruktureret (uformel) samtale (fx med en kollega om erfaringer med et nyt tjekskema)
 • Semistruktureret interview baseret på en spørgeguide dvs. nogle på forhånd formulerede spørgsmål som forbedringsteamet ønsker belyst.

Interviews kan foretages med:

 • Enkeltpersoner
 • En række af enkeltpersoner (fx erfaringer med et nyt tjekskema brugt af dagvagter, aftenvagter og nattevagter)
 • Grupper af brugere: Fokusgruppe-interviews.

 Her er nogle nøglepunkter, der skal huskes ved afvikling af et fokusgruppe-interview:

 1. Identificér 4 -10 deltagere i fokusgruppen
 2. Planlæg mødet:
  - Fastlæg tid, sted, facilitator (mødeleder, spørger), referent
  - Udarbejd interviewguide
 3. Udsend invitation til mødet med nødvendige oplysninger
 4. Afvikling af mødet
 5. Skriv referat/rapport
 6. Giv feedback til brugergruppen
 7. Overvej om der gennem interviewet er identificeret problemer, for hvilke det er nødvendigt at kende problemernes mere præcise omfang. I givet fald gennemføres en spørgeskemaundersøgelse