Patientcentreret behandling er et selvstændigt mål for at opnå et behandlingsforløb og resultat af højeste faglige kvalitet. Patientinvolvering er en vigtig forudsætning herfor. Initiativer, der understøtter en patientcentreret behandling, har gennem de sidste år vundet stadig mere indpas i takt med at stigende dokumentation peger på væsentlige effekter, så som øget patienttilfredshed og livskvalitet for patienterne. Der er også dokumenteret bedre helbredsudfald, pga. øget adhærens til behandlingen og fordi patienternes viden og egen monitorering forbedres. Endvidere kan der være positive sundhedsøkonomiske effekter. Der er behov for mere evidens, som kan understøtte patientcentrerede initiativer.

Kerneprincipper
Patientcentreret behandling tager udgangspunkt i den enkelte patients præferencer, behov og livssituation og hviler på tre kerneprincipper:

 • Etablering af ligeværdigt partnerskab mellem patient og behandler, baseret på, at der lyttes til patienten, gensidig respekt, deling af informationer og samarbejde
 • Fælles beslutningstagen,hvor lægen gennemgår og drøfter de relevante behandlingsmuligheder med patienten, og sammen træffer de det endelige valg, afhængigt af den kliniske situation og patientens ønsker
  • En helhedsorienteret indsats, hvor der tages hensyn til patientens samlede sygdoms- og livssituation, og således rækker ud over den konkrete sygdomsbehandling, hvor patientens egne ressourcer afdækkes og bringes i spil, og hvor patienten rustes til, at indgå i dialog om forløb og behandling

Patientinvolvering er vigtigt for at sikre en patientcentreret indsats. Patienten kan enten inddrages i eget forløb eller i forbedring af generelle kvalitetsproblemer

(se også afsnit 4.3.2):

Involvering i egen behandling:

 • Drøfte behandlingsmål og plejeplan
 • Involvere patienten ved overlevering/overgange
  • Lade patienten observere og kontrollere udvalgte processer, fx inddragelse i sikring af medicineringsprocessen, patientidentifikation og opfølgning på prøvesvar
   • Tilbyde patientinformation, undervisning og patientskoler
   • Støtte patienten i at yde egenomsorg
    • Opfølgning når en utilsigtet hændelse er sket
   • Fortæl hvad der er sket, og hvilken betydning det får – skab mulighed for dialog og sig undskyld
   • Tag hånd om patientens følelsesmæssige reaktioner

Involvering i forbedring af kvalitet og sikkerhed

 • Monitorering af den patientoplevede kvalitet (spørgeskema, interview med enkeltpersoner eller med grupper)
 • Systematisk analyse af ros og ris (herunder klagesager) samt efterfølgende handling
 • Patientrapportering af utilsigtede hændelser
 • Involvering af patienter/pårørende i arbejdsgrupper, råd og komitéer vedrørende kvalitet og sikkerhed

 
Metoder og redskaber
Litteraturen peger på en række værktøjer og metoder, der kan sikre en mere patientcentreret behandling:

 • Anvendelse af beslutningsstøtteværktøjer, når der skal træffes beslutning om behandling
 • Brugerstyret kontakt, hvor patienten helt eller delvist tager initiativet til kontakten med sundhedsvæsenet og på den måde er med til at sætte rammerne for dele af behandlingsforløbet.
 • Uddannelsesprogrammer for sundhedspersonale i patientcentreret kommunikation og patientinddragelse
 • Løbende indhentning af patient rapporterede resultater (PROM), som kan anvendes i konsultationen med patienten i forhold til fremadrettet indsats
 • Patientskoler, hvor patienten og dennes pårørende kan få viden og redskaber til bedre selv at håndtere sygdom og eventuelle følger

I flere sundhedsvæsener verden over omfatter det patientcentrerede perspektiv ikke kun den kliniske behandling, men der udvikles egentlig businessmodeller, som implementeres i hele organisationer. Internationalt er der enighed om en række principper for patientcentreret klinisk behandling. Principperne er udviklet af The Picker Institute i et forskningssamarbejde med Havard University og danner grundlag for konceptudvikling på sygehuse og patientundersøgelser verden over (fx CAHPS og Picker Survey). De i alt otte principper omfatter:

 1. Patientens præferencer og behov afklares med henblik på at respektere patientens ønsker. Fælles beslutningstagen og fokus på patienten som et individ er centralt.
 2. Forløbet koordineres med integration af behandling: Forløbet tilrettelægges og der koordineres på tværs af faggrupper.
 3. God, dækkende information formidles til patienten af de sundhedsprofessionelle på en måde, der er forståelig, relevant og uden bias.
 4. Fysisk komfort sikres. Der lægges særlig vægt på sufficient smertebehandling og forebyggelse af infektioner.
 5. Psykisk støtte som inkluderer, at patienterne sikres nem adgang til relevant faglig bistand.
 6. Pårørende involveres og respekteres på lige fod med patienten, hvis omstændighederne tillader det.
 7. Kontinuitet og sammenhæng: Overflytninger og udskrivelser planlægges og tilrettelægges med klar ansvarsoverdragelse.
 8. Nem adgangtil information, og nemt at komme i kontakt med sundhedspersonale, hvis behovet opstår; ventetider skal være acceptable.

Læs mere
Her kan du finde mere inspiration til, hvordan du kan arbejde med patientcentreret behandling: