I dag pågår der en omfangsrig systematisk national indsats med henblik på overvågning og forbedring af den sundhedsfaglige kvalitet for patienter med depression henholdsvis skizofreni.

I regi af Den Nationale Skizofrenidatabase (DNS) henholdsvis Dansk Depressions Database (DDD) indsamles der informationer om den behandling, som patienter modtager (ydelserne) og udfaldet af sygdomsforløbet (resultatet). Oplysningerne stammer fra det sundhedsfaglige personale. Derved synliggøres den sundhedsgevinst, som patienterne selv oplever ikke, og den eksisterende overvågning af behandlingskvaliteten, bør således suppleres med oplysninger, der indhentes direkte fra patienterne selv. Patienterne kan fx bidrage med oplysninger om psykisk og fysisk helbred, funktionsniveau, samt livskvalitet. Sådanne oplysninger benævnes patientrapporterede oplysninger (PRO).

Rent praktisk kan PRO indsamles fra patienten via et elektronisk spørgeskema, som patienten fx udfylder før en ambulant behandling eller før en lægesamtale for indlagte patienter. Til indsamling af PRO anvendes enkelte spørgsmål, skalaer og spørgeskemaer, disse kaldes på engelsk Patient Reported Outcome Measures eller blot ”PROM”.

I foråret 2016 blev der nedsat PROM-arbejdsgrupper ved de nationale audit i såvel DNS som DDD. Formålet med de to arbejdsgrupper er at udvikle, teste, validere og komme med anbefalinger for implementering af PROM til patienter med skizofreni henholdsvis depression.

Samtidig var Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien i gang med at etablere et anvendelsesorienteret forsknings- og udviklingsprojekt vedr. brug af PROM. De tre initiativer blev allerede inden opstart koordineret til PRO-Psykiatri, og der blev etableret en fælles styregruppe og et projektsekretariat for projektet.

Der er opnået en fælles finansiering fra bl.a. Det Obelske Familiefond, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, samt Klinisk Institut ved Aalborg Universitet.
Projektet er påbegyndt i juni 2016 og har en varighed på 2 år. Det indeholder fire faser:

1) udvikling, 2) test, 3) validering og 4) anvendelse.

PRO-Psykiatri har et tværnationalt Patient Peer Board, som består af ca. 10 tidligere og nuværende patienter med erfaring med skizofreni henholdsvis depression. Peer Board medlemmerne er bl.a. udpeget af SIND og Depressionsforeningen, og medlemmerne spiller en vital rolle i både anbefaling af PROM til brug i de to databaser og brugen heraf.

Mere information om PRO-Psykiatri kan fås her (link til http://www.psykiatri.rn.dk/For-sundhedsfaglige/Psykiatrisk-forskning/Forskningsomraader/Forskningsprogrammer/Forskningsprogram-i-Sundhedstjenesteforskning) eller hos projektleder MHSc, PhD, Post Doc Solvejg Kristensen, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, på solkri@rn.dk