Status, 3. august 2021

RKKP stort set på plads med implementering af LPR3 i databaserne

RKKP's Videncenter modtog den første foreløbige LPR3-dataleverance fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) primo 2020, og SDS meldte LPR3 i egentlig drift pr. 1. juli 2020. RKKP kunne allerede april 2020 fremsende data for den første kvalitetsdatabase med LPR3 implementeret. Ved udgangen af juni 2021 har RKKP nu arbejdet sig igennem de øvrige databaser, med få undtagelser - nu er LPR3 implementeret i 51 af i alt 55 databaser, der anvender LPR-data. For en del af disse udestår forsat den sidste kvalitetssikring af data i regionerne.

Oversigter over LPR3-udrulningen i de kliniske databaser

De databaser der udestår er: Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler og Dansk Føtal Medicinsk Database pga. forsinkelse på de LPR3-afledte registre fra SDS side. Derudover er DANBIO og DVDD forsinket (i sidstnævnte anvendes LPR alene i dækningsgrad). Regionerne orienteres, så snart disse udeståender er på plads.

Der er oprettet en oversigt over de udrullede databaser (nedenfor). På oversigten fremgår for de enkelte databaser en kort tekst med beskrivelse af i hvilken grad og hvordan databasen anvender LPR-data, og for den specifikke database beskrevet evt. relevante forhold i overgangen fra anvendelsen af LPR2 til LPR3.

Proces for kvalitetssikring af databaseresultater pba. LPR3

Som led i denne første anvendelse af LPR3 i databaserne, så er det naturligvis vigtigt, at der sker en grundig kvalitetssikring af data. Dette som det er vanlig proces ved enhver anden anvendelse af nye datakilder i databaserne eller anvendelse af data fra eksisterende datakilder til fx nye indikatorer.

Kvalitetssikringen i forbindelse med anvendelsen af LPR3 i kvalitetsdatabaserne er sket/sker på flere niveauer:

  • På overordnet niveau, på tværs af databaser, i samarbejde ml. RKKP's Videncenter og SDS
  • På niveau af den enkelte database, i regi af databaseteamet i RKKP's Videncenter
  • På niveau af den enkelte database, i regi af databasens styregruppe
  • På niveau af den enkelte database, i regi af regionerne

Kvalitetssikringsarbejdet på de nævnte niveauer er beskrevet nærmere i dette notat:

Processen er:

  • RKKP annoncerer for regionerne, når nye databaser har implementeret LPR3, og data ligger klar i KKA-leverancerne og/eller årsrapporterne for første gang. Annonceringen sker så vidt muligt løbende og i månedlige mails til de regionale kontaktpersoner, ultimo måneden.
  • RKKP lægger i forbindelse med annonceringen en kort beskrivelse af i hvilken grad og hvordan de relevante databaser anvender LPR-data på hjemmesiden (jf. ovenfor)
  • De regionale kontaktpersoner videreformidler til de relevante parter i respektive regioner (kvalitetsafdelinger, klinikere mv.), at data er tilgængelige mhp. en relevant lokal gennemgang og vurdering af komplethed og indhold
  • De regionale kontaktpersoner samler eventuelle tilbagemeldinger fra gennemgangen af data og melder tilbage til RKKP.

Offentliggørelse af data

Der vil i KKA-leverancerne for de relevante indikatorer være en markering af at data er baseret på LPR3 og skal fortolkes med forsigtighed. Denne markering er anført 3 måneder efter 1. udsendelse eller ind til offentliggørelse af første årsrapport. Derefter er tallene "offentliggjort" i KKA, uden særlige forbehold – forudsat at der i løbet af de 3 måneder ikke er indkommet kommentarer, som kræver en videre undersøgelse af datagrundlaget.

For udvalgte databaser, der af forskellige årsager forventes at blive særligt udfordret af LPR3, blev det besluttet, at give samlet 3 måneder til gennemgang og kommentering af data, også hvis data er præsenteret i årsrapport før løbende KKA – i sådanne tilfælde vil der ske orientering via databasens kontaktperson i forbindelse med udsendelse af årsrapport til kommentering. Oversigt over disse udvalgte databaser fremgår nedenfor.

Dansk Hernie Database

Dansk Traumeregister

Database for Atrieflimren

Organdonation

Dansk Depressionsdatabase

Dansk Føtalmedicinsk Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for nyfødte

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Dansk Rygdatabase

Databasen for Astma i Danmark

Den nationale Skizofrenidatabase

Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase