Status, 2. februar 2022

RKKP har afsluttet implementering af LPR3 i databaserne

RKKP's Videncenter modtog den første foreløbige LPR3-dataleverance fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) primo 2020, og har formelt afsluttet implementeringsprojektet for databaserne medio 2021, men et par enkelte undtagelser, hvor særlige forhold gør sig gældende:

  • Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase
  • FØTO - Dansk Føtalmedicinsk Database

Regionerne vil blive oplyst via månedlig statusmails til de regionale kontaktpersoner, hvornår de to databaser er på plads.

Der er oprettet en oversigt over de udrullede databaser (nedenfor). På oversigten fremgår for de enkelte databaser (med enkelte undtagelser) en kort tekst med beskrivelse af i hvilken grad og hvordan databasen anvender LPR-data, og for den specifikke database beskrevet evt. relevante forhold i overgangen fra anvendelsen af LPR2 til LPR3.

Proces for kvalitetssikring af databaseresultater pba. LPR3

Som led i denne første anvendelse af LPR3 i databaserne, så er det naturligvis vigtigt, at der sker en grundig kvalitetssikring af data. Dette som det er vanlig proces ved enhver anden anvendelse af nye datakilder i databaserne eller anvendelse af data fra eksisterende datakilder til fx nye indikatorer.

Kvalitetssikringen i forbindelse med anvendelsen af LPR3 i kvalitetsdatabaserne er sket på flere niveauer:

  • På overordnet niveau, på tværs af databaser, i samarbejde ml. RKKP's Videncenter og SDS
  • På niveau af den enkelte database, i regi af databaseteamet i RKKP's Videncenter
  • På niveau af den enkelte database, i regi af databasens styregruppe
  • På niveau af den enkelte database, i regi af regionerne

Kvalitetssikringsarbejdet på de nævnte niveauer er beskrevet nærmere i dette notat:

Arbejdsgangen har i implementeringsprocessen været:

  • RKKP har annonceret for regionerne, når nye databaser har implementeret LPR3, og data har ligget klar i KKA-leverancerne og/eller årsrapporterne for første gang. Annonceringen er sket så vidt muligt løbende og i månedlige mails til de regionale kontaktpersoner, ultimo måneden.
  • RKKP har i forbindelse med annonceringen lagt en kort beskrivelse af i hvilken grad og hvordan de relevante databaser anvender LPR-data på hjemmesiden (jf. ovenfor).
  • De regionale kontaktpersoner har videreformidlet til de relevante parter i respektive regioner (kvalitetsafdelinger, klinikere mv.), at data er tilgængelige mhp. en relevant lokal gennemgang og vurdering af komplethed og indhold
  • De regionale kontaktpersoner har samlet eventuelle tilbagemeldinger fra gennemgangen af data og melder tilbage til RKKP.