I sept. 2012 afsluttedes pilotprojektet omkring DNKK - en generisk platform for kliniske kræftdatabaser i Danmark. Pilotprojektet udgik fra Dansk Lungecancer Register og Dansk Kolorektal Cancer Database, som begge ønskede at mindske registreringsbyrden i de 2 registre.

Pilotprojektet har givet en national ramme for de landsdækkende cancerdatabaser – rammen sikrer mulighed for at definere kvaliteten af et behandlingsforløb herunder milepæle og hente alle tilgængelige oplysninger om disse fra LPR/cancerregistreret & Patobanken med henblik på samkøring med oplysninger indsamlet direkte til databasen. Styregruppen bag projektet vurderer, at pilotprojektet har været succesfuldt og at implementering af DNKK-modellen vil resultere i en mindskning af registreringsopgaven på afdelingerne uden at det betyder mindre valide data i kræftdatabaserne. 

Med henblik på at nyttiggøre disse resultater er derfor afsat 2 mio. kr. årligt på Finansloven til implementering af DNKK-modellen i den kommende årrække. Til sikring af den bedst mulige proces er nedsat en styregruppe, der skal prioritere rækkefølgen i udrulningen af DNKK-modellen samt evaluere processen løbende.  Styregruppen består af:

  • Afdelingschef Karen Marie Lung, Datakvalitet og -indhold (DAKI), Sundhedsdatastyrelsen 
  • Konsulent Martin Bredgaard Sørensen, Danske Regioner
  • Formand for DMCG Michael Borre 
  • Direktør Jens Winther Jensen, RKKP

Evaluering, 2015
I okt. 2015 gennemførtes evaluering af modellen på møde med deltagelse fra alle parter involveret i udrulningerne. Opsamling og præsentationer kan ses her

 Læs mere om rammen i introduktion til DNKK