Siden 2018 har RKKP undersøgt, om der er regionale forskelle i overlevelsen efter en kræft­diagnose for fire sygdomsområder - når der samtidig er taget højde for patienternes ko-mor­bi­di­tet, stadie ved diagnose og socioøkonomiske forhold.

Det er sket i Benchmark III, som er det tredje nationale projekt om forskelle i kræftbehandling – udført på foranledning af DMCG.dk og Danmarks regioner.

Resultaterne er analyser for fire databaser: Pancreascancer (DPCD), tumorer i hjernen (gliomer) (DNOR), melanom (DMD) og esofagus, cardia og ventrikel cancer (DECV).

Modermærkekræft
Analyse af regional og socioøkonomisk variation i modermærkekræft ift. patienters overlevelse, baseret på alle danske patienter med denne kræfttype med diagnose i 2012-2017, i alt 13.817 patienter.

Det konkluderes i rapporten, at der er regionale forskelle i overlevelsen efter modermærkekræft. Særligt Region Hovedstaden og Region Syddanmark skiller sig ud med højere overlevelse end resten af landet. Disse forskelle kan overvejende forklares ud fra tumorstadie og tumortykkelse, idet patienter i Hovedstaden og Syddanmark har en mere favorabel case-mix, med høje andele af melanomer i tidligt stadie og af tynde melanomer.

I absolutte tal er tendensen, at Region Hovedstaden og Region Syddanmark har forhøjede rater af tidlige og tynde melanomer, uden en samtidig reduktion i raten af avancerede og tykkere melanomer. Dette kan tyde på et over-diagnostisk scenarie, hvor en mere intensiv klinisk og histopatologisk undersøgelse af modermærker og andre hudlæsioner i befolkningen fører til diagnose af nogle melanomer, som ellers ikke ville blive diagnosticeret i personens levetid.

De foreliggende data tillader ikke en konklusion om mulige implikationer af den øgede diagnos­tiske aktivitet i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Men det konkluderes, at det vil være informativt at designe en analyse til at bestemme hvor mange af de patienter, der døde af mela­nom, som debuterede med et tidligt eller et tyndt melanom.

Læs artiklen i Ugeskrift for Læger

Pancreaskræft

Analyse af regional og socioøkonomisk variation pancreaskræft ift. patienters overlevelse, baseret på alle danske patienter med denne kræfttype med diagnose i 2012-2017, i alt 5.244 patienter

Undersøgelsens vigtigste resultat er en statistisk signifikant overdødelighed for patienter med bopæl i Region Midtjylland og i Region Nordjylland, sammenlignet med Region Hovedstaden. De fundne estimater er robuste, også når der bliver taget højde for forskelle mellem regioner i komorbiditet, socio-økonomi og tumorstadie. Når der bliver taget højde for kirurgisk behandling reduceredes overdødeligheden i Region Midtjylland og Region Nordjylland betydeligt, hvilket identificerer omfanget af kirurgisk behandling som en underliggende årsag til den regionale varia­tion og til over­dødeligheden i disse regioner.

Et særligt opmærksomhedspunkt var den mulige regionale forskel i klassifikationen af kræft i pancreas og kræft i Vaters papil. I en følsomhedsanalyse af den kombinerede population af patienter med pancreas cancer og Vaters papil cancer reduceredes overdødeligheden i Region Nordjylland og Region Midtjylland, hvilket betyder, at anatomisk misklassifikation ydede et mindre bidrag til overdødeligheden i Midtjylland.

Rapporten viser en stigning i resektionsraten i Midtjylland og Nordjylland over studieperioden.

Læs artiklen i Ugeskrift for Læger. 

Kræft i spiserør, mavemund og mave
Analyse af regional og socioøkonomisk variation i overlevelsen af patienter med kræft i spiserør, mavemund og mave, baseret på alle danske patienter med disse kræfttyper med diagnose i 2013-2017, i alt 5.229 patienter.

De fundne resultater indikerer, at der er regionale forskelle i patienternes dødelighed blandt kvinder men ikke hos mænd. Der er en social gradient med lavere dødelighed blandt patienter med høj indkomst og lang uddannelse. Den lavere dødelighed blandt patienter med høj ind­komst synes at være forklaret af en mere intensiv behandling, og den tilsvarende lavere dødelighed for patenter med lang uddannelse, synes at være forklaret af at disse præsenterer med et lavere stadie.

Resultaterne viser modsatrettede associationer for mænd og kvinder, og med forskellige associa­tioner i forhold til indkomst og uddannelse. Generelt må vi sige, at der er en vis inkonsistens i resultaterne, som gør at disse skal tolkes med forsigtighed.

Læs rapport på RKKP's hjemmeside.

Tumorer i hjernen (gliomer)

Analyser er under udarbejdelse. Resultater forventes offentliggjort i 2020.