Formålet er overvågning og forbedring af praksis og kvalitet af behandling med knæalloplastik i Danmark.

Baggrund


Dansk Knæalloplastik Register blev etableret i 1997. Antallet af operationer har været stigende gennem årene, og der blev i 2019 indberettet ca. 11.000 primære knæalloplastikker og 1.100 revisioner. Dansk Knæalloplastik Register har som et af sine væsentligste mål at identificere prædiktorer for resultaterne af operationer med indsættese af knæprotese og derved forbedre patientbehandlingen samt mindske antallet af komplikationer og revisioner.  Dårligt fungerende alloplastikker har betydelige konsekvenser for patienternes trivsel og medfører ofte nedsat erhvervsevne samt behov for reoperation.

Styregruppen

Formandskab

Martin Lindberg-Larsen
Overlæge, PhD, Klinisk Lektor, Forskningsleder
Ortopædkirurgisk afdeling O
Odense Universitetshospital

Se oversigt over styregruppemedlemmer

Bemærkninger

DKR er under udvikling, og i 2021 forventes operationsskemaet opdateret, en ny indikator vedrørende andelen af unikompartmentelle implantater forventes indført, lige som pilotprojekt angående indhentning af PRO-data fra OUH forventes færdiggjort.