RKKP afholdte databasedag d. 11. april 2018 i Danske Regioner med over 120 deltagere.

billede fra salen 2

Vi takker oplægsholdere og deltagere for at bidrage til en spændende og lærerig dag.

Dagen bestod bl.a af flere oplæg. Oplægsholderne præsenterede nogle af de seneste tiltag i databaserne/DMCG'erne: tiltag for at øge patientinddragelsen og styrket indsats med kobling til kliniske retningslinjer. Derudover blev RKKP-fagligt råds og bestyrelsens ideer i relation til databaserne præsenteret. Oplæg kan tilgås nedenfor.

I løbet af dagen og særligt til eftermiddagens paneldebat var stor spørge- og debatlyst.

Panellet bestod af: Formand for Dansk Rygdatabase, Forskningsleder, professor, overlæge, ph.d Berit Schiøttz-Christensen; Formand for Dansk Gynækologisk Cancer Database, professor, overlæge, dr. med Claus Høgdall; Formand for Dansk Lungecancer Register, overlæge, MPM Erik Jakobsen; Direktør Jens Winther Jensen, RKKP; Epidemiologisk faglig leder Henrik Møller, RKKP; Direktør, formand for RKKP's faglige råd Kim Brixen; Direktør Erik Jylling, Danske Regioner

Her er samlet op på nogle af de mange gode drøftelser i løbet af dagen og under paneldebatten.

Patientinddragelse

Vigtighed af meningsfuld patientinddragelse i databasernes arbejde blev fremhævet – herunder også databasernes rolle i at sikre patienternes mulighed for at vælge behandling.

Databasernes rolle fremadrettet – opgaver omkring databaserne nu

Der blev set mange muligheder for, at databaserne/RKKP kan bidrage mere i kvalitetsudvikling – her blev bl.a. nævnt flere målgruppers bedre adgang til valide data hyppigere opdateret; personlig medicin; PRO-data; understøttelse af arbejdet med nationale mål (bidrag til lærings- og kvalitetsteam og bedre aggregerede mål).

Her blev fra repræsentanter fra de faglige styregrupper for databaserne efterlyst mere fokus på aktuelle driftsopgaver f.eks. mere dynamik ift. den interne RKKP-organisations understøttelse af tilpasning af databasers indikatorsæt til kliniske retningslinjer/gældende evidens og bedre it. Her tilkendegav RKKP-direktøren Jens Winther Jensen at se frem til at kunne tilbyde databaserne bedre support fra næste år, når aktuelt projekt med overflytning til fælles databehandlingsplatform er gennemført. Han takkede databaserne for tålmodigheden i mellemtiden.

Bedre data – bedre brug af data

Der var flere opfordringer til bedre brug af eksisterende data f.eks. fra regionale administrative systemer/journalsystemer og forberedelse til Sundhedsdatastyrelsens skift til LPR3 sidst på året. Og samtidig opfordringer til bedre adgang til data til kvalitetsformål – både for databasernes styregrupper og for regionernes kvalitetsarbejde – f.eks. ved udnyttelse af nye teknologiske løsninger i opbevaring og behandling af data.

Databasernes styregrupper

Styregruppernes rolle i at sikre faglig forankring og identifikation af forbedringsmuligheder blev fremhævet. Nogle deltagere så muligheder for at forstærke denne rolle – evt. via en gentænkning af styregruppens sammensætning og funktion. Der blev også set muligheder via en stærkere kobling til kvalitetsarbejde og arbejdet med kliniske retningslinjer – også uden for kræftdatabaserne.

  • Økonomi

Det blev konstateret, at den nuværende ramme for drift og udvikling af databaser er mindre end rammerne i vores nabolande Norge og Sverige. Her blev understreget, at der skal være en sammenhæng mellem stillede krav og midler til rådighed.

 

Input til vision, mission og værdier

billede alternativt program

Udover hovedprogrammet nedenfor blev også gennemført et sideløbende alternativt program. Læs mere her 

Her blev givet flere input. Bl.a. kan nævnes databasernes rolle i forskningsunderstøttelse; forbedringsfokus i databasearbejdet; introduktion af nye styregruppemedlemmer til databasearbejdet. Alle input tages med i det videre arbejde.

Velkomst

v/koncerndirektør Ole Thomsen, RKKP-bestyrelsesformand  

Formiddagssession: patientorientering

Involvering af patienter i de kliniske kvalitetsdatabaser - anbefalinger 
v/afdelingsleder Katrine Abildtrup Nielsen


Dansk Lungecancer Register – erfaringer med patientrepræsentanter i styregruppen
v/formand for databasen, overlæge, MPM Erik Jakobsen
& Lisbeth Søbæk Hansen, Patientforeningen Lungekræft og medlem af styregruppen

Dansk Føtalmedicinsk Database – brug af patientrapporterede data
v/Formand for databasen, overlæge, lektor, ph.d. Olav Bjørn Petersen & antropolog, ph.d. Stina Lou 


Hvilke erfaringer har patienter med inflammatorisk gigtsygdom med at besvare PRO data i forbindelse med ambulante besøg? Erfaringer fra DANBIO databasen
v. Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Bente Appel Esbensen, forskningsleder, lektor Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VRR, Rigshospitalet i Glostrup (uddrag af oplæg)

Eftermiddagssession I: kliniske retningslinjer og databasedrift

Styrkelse af indsats omkring kliniske retningslinjer på kræftområdet
v/ Erik Jakobsen, repræsentant for Dansk Lunge Cancer Gruppe & Overlæge
og
sekretariatschef Henriette Lipczak, Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet  

Fælles databaseret, national konsensus på diabetesområdet
v/Professor, forskningschef, overlæge, dr.med. Peter Rossing, formand for Dansk Voksen Diabetes Database

Eftermiddagssession II: bredere og bedre anvendelse af databaserne

Præsentation af fagligt råd – og dets ønsker til databaserne
v/formand for fagligt råd, Direktør Kim Brixen, OUH (oplæg følger)